Deklaracja dostępności II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie

II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie

Status pod względem zgodności z ustawą

 • Data publikacji strony internetowej: 2004-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-05

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nagrania audio i video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • nie wszystkie elementy multimedialne niosące treść są dostępne bez użycia myszki,
 • nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,
 • elementy multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji.

Wyłączenia z obowiązku zapewnienia dostępności:

 • multimedia nadawane na żywo,
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 • treści, które nie zostały przez II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie wytworzone.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało zaktualizowane w dniu 2021-06-24.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Tarnawska przez skrzynkę kontaktową dostepnosc@2lomikolow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32) 2262247. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
II Liceum Ogólnokształcącego
im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie

 1. Do budynku szkoły prowadzi jedno wejście główne od strony ul. Pokoju na poziomie 0, które nie stanowi przeszkody dla wózków inwalidzkich. Drugie wejście od strony parkingu, do którego prowadzą schody, traktowane jest tylko jako wyjście ewakuacyjne.
 2. Budynek nie jest w pełni przystosowany dla osób, które przemieszczają się na wózkach inwalidzkich. Na piętro prowadzą schody. Budynek nie posiada wind, pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych. Nie ma w nim również toalet, które byłyby dostosowane dla osób na wózkach. Drzwi wejściowe do sal lekcyjnych posiadają jednak odpowiednią szerokość umożliwiającą wjazd wózkom inwalidzkim.
 3. Na parkingu II LO, który znajduje się obok szkoły, wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
 5. W budynku szkoły nie można skorzystać z tłumacza języka migowego lub online, nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.